Managementul apei

Managementul apei

Managementul apei este activitatea de planificare, dezvoltare, distribuție și utilizare optimă a resurselor de apă, într-un cadru de reglementare definit. Managementul apei poate include: managementul tratării apei în scopul potabilizării, al tratării apei uzate industriale sau menajere, managementul resurselor de apă (suprafață, profunzime), al protecției împotriva inundațiilor, al apei utilizate pentru irigații, etc.

În prezent, abordarea recomandată este aceea de management integrat al apei care “este un process de promovare a dezvoltării și managementului coordonat al apei, terenului și resurselor asociate, pentru maximizarea bunăstării economice și sociale, fără a compromite durabilitatea ecosistemelor vitale”.

În funcție de strategia adoptată de fiecare țară, se stabilesc prioritățile gospodăririi apei, care ar trebui să includă utilizarea durabilă a resurselor de apă, protecția cantității și calității resurselor de apă, prioritatea asigurării apei potabile pentru populație, în cantitatea și de calitatea corespunzătoare, la un preț corect.

Cadrul european de reglementare al domeniului apei include mai multe directive dintre care menționăm Directiva cadru a apei 2000/60/CE, transpusă în legislația din România prin Legea apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (ultima actualizare în 2021). Training Package on EU Water Legislation – Environment – European Commission (europa.eu). Această directivă include o serie de noțiuni și definiții, ca de exemplu: 

  • Corp de apă de suprafa suprafaţă – “un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape de tranziţie, o parte din apele marine litorale”( 2.10 ). Un corp de apă de suprafaţă este format din: apă, patul albiei şi zona riverană râului care este relevantă pentru flora şi fauna acvatică.
  • Corpuri de apă puternic modificate – “acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită alterărilor fizice şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural”( 2.8).
  • Corpuri de apă artificiale – “acele corpuri de apă de suprafaţă create de activitatea umană”( Art. 2 (8).

Pentru apele de suprafață, starea bună înseamnă:

  • starea ecologică bună bună”- structura şi funcţiile ecosistemelor acvatice;
  • starea chimică bună bună”- calitatea apei din punct de vedere chimic (atunci când concentraţiile poluanţilor nu depăşesc limitele din standardele de calitate de mediu sau cele prevăzute în alte reglementări de mediu.

Pentru apele subterane (acvifere), starea cantitativă “bună” înseamnă neafectarea directă sau indirectă de către captări.

Starea bună a corpurile puternic modificate şi artificiale se defineşte prin potenţialul ecologic bun, obiectiv de calitate mai puţin sever decat starea bună.

Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moștenire care trebuie păstrată, protejată și tratată ca atare, ceea ce a impus adoptarea unei noi strategii şi politici în domeniul managementului (gospodăririi) apelor la nivel european (Directiva cadru a apei/DCA). DCA are ca scop protecţia resursei de apă şi atingerea “stării bune bune” a tuturor corpurilor de apă în regim natural din Europa, până în anul 2015. Aceasta presupune activități conexe cum sunt luarea în considerare a tuturor impacturilor asupra apei (ex. activităţi umane), crearea unor Registre (ex. arii protejate, presiuni semnificative, etc.).

 

Calitatea apei

Calitatea apei se defineşte din punct de vedere al biologiei, chimiei şi morfologiei albiei și presupune activități de monitorizare şi management al datelor, coordonarea pe bazinele internaţionale ale râurilor, participarea activă a publicului (informare şi consultare), Planuri bazinale de management, luarea în considerare a aspectelor economice și a obligațiilor de raportare către Comisia Europeană în baza de date WISE (Water Information System in Europe, https://water.europe.eu//), gestionată de Agenția Europeană de Protecție a Mediului de la Copenhaga. Pentru compararea valorilor parametrilor monitorizați într-o secțiune, cu valorile parametrilor din secțiunea de referință, DCA clasifică starea apelor în 5 categorii de calitate:

Clasa Categoria de calitate Valori propuse Reprezentare
I Foarte bună >0.95 – 1,00 albastru
II Bună >0.80 – 0,95 verde
III Moderată >0.60 – 0,80 galben
IV Nesatisfăcătoare >0.30 – 0,60 orange
V Degradată >0.00 – 0,30 roșu

În Europea există 195 de bazine hidrografice, caracterizate de o mare diversitate: Volga – 3692km, se varsă în Marea Caspică; Dunărea – 2860km, Marea Neagră; Ural – 2428km, Marea Caspică; Nistru – 2290km, Marea Neagră; Don –1950km, Marea Azov; Rin –1390km, Marea Nordului; Elba –1091km, Marea Nordului, etc.

Clasificarea țărilor europene în raport cu resursa de apă conform Raportului “Review of world water resources by country”, FAO/UN, 2003:

Gradul de independență Resurse per capita (m3/an)
Mici

<1.000

Medii

1.000 – 10.000

Mari

10.000 – 100.000

Foarte mari

>100.000

Independență sau dependență mică Cipru

Malta

Danemarca, Franța, Italia, Marea Britanie Finlanda, Irlanda, Norvegia, Suedia Islanda
Dependență medie sau mare de țările din amonte Germania, Grecia, Olanda, Portugalia Albania
Una sau cealaltă dintre situații Austria, Bulgaria, Luxemburg, România Croația, Ungaria, Slovenia, Fosta Iugoslavie
Restricționarea libertărții cauzată de furnizarea apei către țările situate în aval Bosnia și Herțegovin, Slovacia, Spania, Elveția

Managementul integrat al apei este practica de a lua decizii şi de a intreprinde acţiuni luând în considerare mai multe puncte de vedere asupra modului în care ar trebui administrată resursa de apă. Aceste decizii şi acţiuni se referă la: planificarea bazinului unui râu, organizarea de comitete bazinale, noi investiţii, controlul deversărilor în rezervoarele de apă, lucrări de hidroregularizare şi elaborarea de noi legi şi reglementări. Necesitatea luării în considerare a mai multor puncte de vedere este cauzată de competiţia pentru apă şi de constrângerile instituţionale complexe. Procesul de luare a deciziei este de cele mai multe ori unul de durată, care implică mulţi participanţi (guvernul, stakeholderii, grupurile de interes, obiectivele și serviciile, disciplinele care studiază domeniul etc.).

ȘTIRI

INIȚIATIVA DE EXPORT PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii, Siguranței Nucleare și Protecției Consumatorilor (BMUV) a găzduit, în zilele de 1 și 2 septembrie …

EVENIMENTE

ADEQUATE AND QUALITATIVE EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE CONTINUES IN SPITE OF COVID-19

Dragi colegi și prieteni,
Vă invităm să participați astăzi la evenimentul paralel Forumului regional al UNECE
RSS Latest Science News — ScienceDaily